GGD rapporten

De rijksoverheid stelt aan alle vormen van kinderopvang hoge kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks onaangekondigde inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche. Dit is naar mijn mening erg belangrijk!

Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan.

Kinderopvang Nikkids is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving.

U kunt alle rapportages, die zij aan de hand na aanleiding van hun bezoek opgesteld hebben, downloaden op de website https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/3f8deb33-0972-43fa-ba47-e62ffce39d99

En de meest recente rapporten zullen ook hieronder staan, met de daarbij geobserveerde pedagogische praktijk wat wij echt het belangrijkste onderdeel uit de inspectie vinden.  Ik ben reuze trots op ons team!

Inspectierapport 29-01-24

Aanwezig zijn 8 kinderen en 1 beroepskracht. 
Tijdens het onderzoek komen de kinderen uit school en worden door de beroepskracht enthousiast en persoonlijk begroet. Zij vraagt de kinderen hoe hun dag was, toont interesse, stelt vragen en gaat gesprekjes met hen aan. Zij kent de kinderen, weet bijzonderheden over hen en gebruikt deze informatie tijdens contactmomenten. De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houdt intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de
persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder lijdt. De beroepskracht gedraagt zich sensitief responsief naar de kinderen. Zij laat actief merken dat zij de kinderen begrijpt, reageert daar adequaat op en biedt ondersteuning die past bij het ontwikkelingsniveau van het individuele kind.
Tijdens hun spel is het welbevinden van de kinderen goed. Zij kiezen zelf hun activiteiten en krijgen ruimte om een eigen invulling te geven aan de uitvoering hiervan. De beroepskracht neemt deel en biedt zo nodig ondersteuning. Bij een woordenwisseling tussen twee kinderen houdt zij zich
aanvankelijk afzijdig en laat de kinderen zelf tot een oplossing komen. De beroepskracht observeert de interactie en geeft enkel sturing als de kinderen daar om vragen. Uiteindelijk lossen de kinderen hun meningsverschil op, waarvoor de beroepskracht hen complimenteert.
Binnen de voorziening zijn materialen beschikbaar die aanzetten tot samenspel. Zo gaan de kinderen in de gymzaal aan de gang met kartonnen bouwelementen. Zij hebben het idee om een huis te gaan bouwen en starten hier enthousiast mee. De beroepskracht speelt mee, maar laat het
initiatief vooral aan de kinderen zelf over. Zij reageert op passende wijze op hulpvragen en biedt aansluitende ondersteuning. Zij observeert de interactie tussen de kinderen, wijst hen op elkaars spel en moedigt hen aan hier aan deel te nemen. Kinderen behouden echter de ruimte op eigen
wijze invulling te geven hun spel.
Binnen de voorziening heerst een prettige en open sfeer. De kinderen gedragen zich vrij, zijn actief en betrokken.

Inspectierapport 11-07-23_BSO

Dit was het onderzoek voor registratie. Hier is nog geen “pedagogische praktijk” geobserveerd.