Vier ogen principe

In 2010 is bij een kinderdagverblijf in Amsterdam een groot zedendelict gepleegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Commissie Gunning de opdracht gegeven onderzoek te doen en te komen met aanbevelingen. De Branchevereniging kinderopvang en Boink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) hebben een groot aantal aanbevelingen van Gunning overgenomen en verwerkt in een herzien Convenant Kinderopvang. Dit herziene Convenant is inmiddels door het ministerie van SWZ verwerkt in wetgeving. Het onderdeel ‘vier ogen principe’ trad in werking per 1 juli 2013 voor kinderdagverblijven en per 1 juli 2015 voor voorscholen en peuterspeelzalen en kan vanaf dat moment ook door de GGD-en geïnspecteerd worden.

Deze notitie geeft inzage in de de uitwerking van het vier ogen principe door Nikkids

De definitie zoals opgenomen in de wetgeving: de houder van een kindercentrum organiseert de werkzaamheden op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren.

Dat betekent dat met vier ogen, ook vier oren kunnen worden bedoeld.

Richtlijnen voor de uitvoering:

 • De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan;
 • Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier ogen principe op hun locatie;

.

Leren spelen en spelend leren in een veilige en uitdagende omgeving is een kernwaarde van Nikkids. Als onderdeel van een veilige omgeving van kinderen hebben wij het vier ogen beleid gemaakt. Onder de voorwaarde dat wij er tegelijkertijd voor willen zorgen dat kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen, uitgedaagd worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te knellende regels.

Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst waarin medewerkers van de basisschool maar ook personeel van Nikkids onderling elkaar aanspreken. Dat pedagogisch medewerkers weten dat hun collega of medewerkers van school mee kan kijken en/of luisteren, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen.

Praktische vormgeving

Door middel van praktische oplossingen wordt er bij Nikkids vorm gegeven aan het vier ogen principe.

 • Het lokaal is zoveel mogelijk transparant gemaakt door middel van ramen richting de Rubensstraat en de welkomshal van school. Hier zal voortdurend activiteit zijn en zodoende is er altijd zicht is op kinderen en collega’s.
 • Ook de aanwezigheid en inzet van stagiaires zal worden gebruikt om het vierogenprincipe te waarborgen.
 • De speelhoekjes die gecreëerd worden zijn op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien.
 • Bij Nikkids wordt niet gewerkt met toezicht via camera’s. Camera’s laten nooit de gehele ruimte zien en hiernaast moet de camera op afstand bekeken worden om te kunnen spreken van toezicht.

Huisregels

Ook door middel van huisregels wordt het vierogenprincipe vorm gegeven.

 • Als een pedagogisch medewerker een kindje naar bed brengt laat zij de slaapkamer deur open zodat de andere pedagogisch medewerker mee kan kijken/luisteren naar wat er gebeurd.
 • Ditzelfde geldt voor het toiletgebruik van de kinderen. Een pedagogisch medewerker zal nooit de deur sluiten als zij een kindje helpt met naar het toilet gaan.
 • Er heerst bij Nikkids een open aanspreek cultuur. Nikkids en het Palet letten op elkaar en spreken elkaar aan bij twijfel of niet-pluis gevoelens.
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bij alle pedagogisch medewerkers bekend.
 • Samenwerking met BSO Blitz4Kids door dezelfde openingstijden te hanteren maakt dat er bij openen en sluiten en in schoolvakanties ook altijd een extra persoon aanwezig is in het gebouw.

Bent u overtuigd? Neem dan HIER contact op en plan een rondleiding!

 Kinderopvang Nikkids,
uw kinderopvang in Rucphen en uw kinderopvang in Schijf

cropped-logo-flyer.png