GGD Rapporten

GGD Rapporten

De rijksoverheid stelt aan alle vormen van kinderopvang kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks onaangekondigde inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche. Dit is naar mijn mening erg belangrijk!

Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan.

Kinderopvang Nikkids in Rucphen is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving.

U kunt alle rapportages, die zij aan de hand na aanleiding van hun bezoek in Rucphen opgesteld hebben, downloaden op de website https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/3f8deb33-0972-43fa-ba47-e62ffce39d99

En de meest recente rapporten staan ook hieronder, met de daarbij geobserveerde pedagogische praktijk wat wij echt het belangrijkste onderdeel uit de inspectie vinden.  Ik ben reuze trots op ons team!

Inspectierapport 25-04-23_IM_KDV_(2)

Aanwezig zijn 14 kinderen en 3 beroepskrachten.
Tijdens het locatie bezoek spelen de kinderen vrij in de ruimte. Ze zitten met elkaar op de mat en spelen met een knikkerbaan. Het spel verloopt harmonieus waarbij de kinderen elkaar de ruimte bieden mee te doen. Na een tijdje spelen de kinderen met elkaar op de mat met de ballen van de
knikkerbaan. Zij rollen de ballen over naar elkaar. De beroepskracht, die op de mat bij de kinderen zit, helpt de kinderen hierbij. De kinderen waarbij het nog niet zo goed lukt stimuleert zij zelf te proberen en ondersteunt hen zo nodig. De kinderen waarbij het al goed gaat, stelt zij als
voorbeeld: “Kijk (naam kind) lukt het goed”.
Ondertussen worden diverse kinderen verschoond door een andere beroepskracht. Zij vertelt de individuele kinderen dat ze hem/ haar een schone broek gaat geven en helpt/ legt hem/ haar op de aankleedtafel. Tijdens het verschonen voert zij kleine gesprekjes, gaat in op de signalen van de
kinderen, is enthousiast en heeft een vriendelijke en empathische houding.
Een paar kinderen geven aan dat zij willen kleien. De beroepskrachten vinden dat een goed idee en pakken de klei spullen erbij. Ze gaan aan tafel en al gauw sluiten zich meer kinderen aan bij de activiteit. De beroepskrachten laten verbaal en non verbaal merken dat ze het leuk vinden dat
zoveel kinderen meedoen. Ze gaan aan de slag en zijn geconcentreerd met elkaar bezig. De beroepskrachten hebben oog voor wat de kinderen al kunnen en waar hulp bij nodig is. Zij helpen de kinderen en moedigen hen aan.
De beroepskrachten kennen de kinderen, weten wat zij kunnen, waar behoeften liggen en hoe de individuele ontwikkeling te stimuleren. Zij hebben een open en vriendelijke houding naar de kinderen toe en bieden hen de ruimte zichzelf te zijn.

Inspectierapport_05-04-22

Aanwezig zijn 11 kinderen en 3 beroepskrachten.De observatie heeft op dinsdagmiddag rond half 13.30 uur plaatsgevonden.
De beroepskrachten zitten met een aantal kinderen in de groep op de grond en spelen met hen. De beroepskrachten laten het initiatief veelal over aan de kinderen en laten hen zelf het spel bepalen. Zij volgen de kinderen hierin en voegen hier verdieping aan toe door de kinderen te bevragen en hen te wijzen op spelmogelijkheden.
De kinderen benaderen de beroepskrachten actief en vragen hen mee te spelen (verbaal & non verbaal). De beroepskrachten hebben een enthousiaste houding en reageren hier positief op. Zij wijzen de kinderen op elkaars spel en nodigen hen uit hieraan deel te nemen. De beroepskrachten accepteren het als een kindje iets anders wilt doen en reageren op passende wijze.
Zij hebben oog voor de groepsdynamiek, kennen de kinderen, weten waar behoeften liggen en kennen onderlinge verhoudingen. Kinderen krijgen de ruimte binnen de groep zichzelf te zijn en te kiezen voor activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn en die ze leuk vinden om te doen. De beroepskrachten stimuleren de kinderen de grenzen te verleggen door bijvoorbeeld een net wat moeilijkere puzzel te doen. De beroepskrachten monitoren deze processen en bieden zo nodig hulp en ondersteuning. De beroepskrachten complimenteren de kinderen en benoemen positief gedrag. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin. Zij maken een vrolijke en tevreden indruk. De sfeer binnen de groep is goed. Er is ruimte voor humor en er worden grapjes gemaakt en gelachen.

 

Inspectierapport_25-05-21

Het locatiebezoek heeft in de middag plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek waren 10 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar aanwezig. Het betrof voornamelijk 2 en 3 jarigen.
In eerste instantie waren de kinderen voornamelijk individueel aan het spelen, maar na een tijdje sloten een aantal zich aan bij een jongetje wat een elektrisch autootje van huis had meegenomen. De kinderen zaten uiteindelijk in een kring en lieten het autootje om de beurt rijden. Een beroepskracht begeleidde dit spel, waarbij zij in de gaten hield wie wanneer aan de beurt was. Er werd door de beroepskracht uitleg gegeven over hoe ze het autootje moesten laten rijden en wat ze moesten doen om het een bepaalde kant uit te krijgen. De beroepskracht schatte op juiste wijze in wie welke hulp nodig had en ondersteunde hierin.
De kinderen hadden plezier en verwonderden zich over het zelf rijdende autootje. De beroepskracht speelde in op deze emoties door te bevestigen dat het toch heel bijzonder was en stelde de vraag hoe dat nu zo kon. De kinderen werd gelegenheid en ruimte geboden hier op de reageren.
Binnen de voorziening heerste een open en gemoedelijke sfeer, waarbij oog voor de kinderen, zowel in groepsverband als op individueel niveau, was.

Inspectierapport_24-08-20

De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 11-08-2020 vanaf 15:30 uur tot 16:15 uur. Er zijn 13 kinderen en twee beroepskrachten aanwezig.
Deze middag zijn alle kinderen binnen aan het spelen, buiten is het te heet. Twee kinderen slapen.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. Ze gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. Regelmatig is er een positieve opmerking naar een kind, kroelt de beroepskracht met diverse kinderen die daar duidelijk plezier aan beleven. Bij een kind dat rustig aan tafel zit te knutselen bewondert de beroepskracht haar knutselwerk, een kind dat wat sip alleen op een stoel zit wordt door de beroepskracht benaderd: “Wat is er, wat kijk je verdrietig?”. Ze nodigt hem uit mee een boekje te gaan lezen. Andere kinderen sluiten zich hierbij aan en zowel kinderen als beroepskracht reageren enthousiast op het voorleesverhaal.
De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling en de zelfstandigheid van de kinderen. Wanneer een kind na het verschonen aangeeft niet opgetild te worden reageert de beroepskracht: “Oh, je wil zelf het trapje af lopen? Dat mag hoor. Goed gedaan.” Het speelmateriaal staat binnen bereik van de kinderen en ze mogen het zelf pakken.
De beroepskrachten benoemen hun gedrag, (tegen een kind dat op een stoel staat: “Ik til je van de stoel want dadelijk val je”). leggen uit waarom ze iets doen en leren de kinderen mee helpen opruimen: “oh kijk, je pakt een boekje en nu valt alles uit de kast: zullen we even opruimen?” Kind en beroepskracht zetten samen de spullen terug in de kast.

Uit het gesprek met de beroepskracht en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde dagopvang.
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.

Bent u overtuigd? Neem dan HIER contact op en plan een rondleiding!

Kinderopvang Nikkids,

uw kinderopvang in Rucphen en uw kinderopvang in Schijf

LOGO klein